Valikoima Hoitavia Koodeja

Huomaa, että Reiki Doc on panostanut päivitettyyn listaan hoitavista koodeista. Lista on kattavampi kuin alla oleva, suomennettu, ja se löytyy englanniksi osoitteesta:

http://reikidoc.blogspot.fi/2014/06/divine-healing-codes-and-how-to-use-them.html

 

Satunnaisia poimintoja:

 • 87 68 433    for relief from itching — helpotusta kutinaan

 • 91 61 5982  for Lyme Disease — Lymen tautiin

 • 72 84 986    assist healing tattoos — avuksi parantamaan tatuointeja

 • 33 48 452    to nourish hair — hiusten virkistämiseen/ravitsemiseen

 • 17 29 061    to reverse the appearance of facial aging — hidastamaan kasvojen ikääntymistä

 • 45 46 162  for shingles — vyöruusuun

 • 64 32 179    for mononucleosis (and Epstein-Barr virus) — mononukleoosiin [=pusutautiin] (ja Epstein-Barr virukseen) *

 • 56 78 321  to easily identify the energy signature of another — jotta tunnistaisit helposti toisen energeettisen ‘allekirjoituksen’

 • 51 86 923  for grounding — maadoittumiseen

 • 44 44 444 for awaken to all things angelic — kaikenlaisten enkeliasioiden herättelemiseen (itsessäsi)

 • 10 22 58 725 49633  for guilt and/or shame — syyllisyyteen ja/tai häpeään

 • 65 62 792  for harmony, forgiveness and resolution after conflict with others — harmoniaa, anteeksiantoa ja sopua toisten kanssa tapahtuneen konfiliktin jälkeen

 • 25 67 993  to have fun! and a more positive outlook — hauskanpitoon! ja positiivisempaan näkemykseen asioista

 • 96 55 178   to have hope flow from you to others in a group, no matter how large–your energy will not be exhausted as Heaven will support your efforts and deliver hope through you to the rest, and your own hope will further increase — jotta toivo virtaisi sinusta muihin ryhmässä, olipa se kuinka iso hyvänsä — energiasi ei vähenny, sillä Taivas tukee pyrkimyksiäsi tuodakseen toivoa kauttasi muille, ja oma toivosi kasvaa entisestään 

 • 21 346 922  for jealousy — mustasukkaisuuteen

 • 99 61 546  to assist in job loss and job recovery (to heal) — avuksi työpaikanmenetykseen ja työpaikan uudistamiseen (parantamiseen) 

 • 11 96 888      for low self-esteem to become healthy self-image — huonoon itsetuntoon, jotta siitä tulisi terve itsekuva

 • 45 826 9994 5789   to enhance creative flow and inspiration — parantaaksesi luovuuden virtausta ja inspiraatiota

 • 45 892 456 7478 69925   clears negative emotions — puhdistaa negatiivisia tunteita

 • 12 215 987 6412   releases excess energy — vapauttamaan ylimääräistä energiaa

 • 22 21 568    to lift resentment and to exchange it with the vibration of peace — poistamaan katumusta, jotta se muuntuisi rauhan värähtelyksi

 • 81 63 957    for hormonal imbalance – tasapainottamaan hormonitoimintaa

 • 13 45 899     for stomach ache — vatsakipuun

 • 45 45 899     for diarrhea — ripuliin

 • 87 45 675     for very strong diarrhea —erittäin voimakkaaseen ripuliin

 • 45 55 899     for constipation — ummetukseen 

 • 25 35 896     for constipation that is chronic — and long-standing — ummetukseen, joka on kroonista ja kestänyt pitkään

 • 42 53 161     for hiccups — hikkaan

 • 11 12 121     for childbirth — synnytykseen

 • 56 11 518     for infertility (if it is not in Life Contract) — hedelmättömyyteen (jollei se sitten ole osa Elämänsopimusta)

 • 11 32 899     for symptoms with menstruation, bloating, PMS, pain — kuukautisoireisiin, turvotukseen, PMS:ään, kipuun

 • 31 31 798     pre-menopause, peri-menopause, and menopause trouble — menopaussia (vaihdevuosia) edeltäviin, menopaussin jälkeisiin tai menopaussin aikana koettuihin vaivoihin

 • 44 70 831      to enhance a spirit of discovery, adventure and zest for life — tutkimisen halun, seikkailun halun ja elämänilon lisäämiseen

 • 14 72 896    to promote a sense of unity with All That Is — tukee/lisää yhtenäisyyden tunnetta Kaiken Kanssa Mitä On

 • 18 51 350    to experience the energy of the seashore when one is landlocked — kokeaksesi merenrannan energian siellä, missä sitä ei ole

 • 43 54 565      for cat allergy — kissa-allergiaan

 • 29 37 853   for improvement in vision — näkökyvyn parantamiseen

 • 21 42 14314  to recapture the ‘spark’ that was lost in relationships, but only if it is for the Highest Good of all; to ‘reconnect’  (please note this is very high energy, and has two extra digits at the end of the healing code) — “kipinän” uudistamiseen ihmissuhteissa, mutta VAIN jos se on Korkeimman Hyvän mukaista kaikille; uudelleen yhdistymiseen (huomaa, että tämä on hyvin korkeaa energiaa, ja hoitavan koodin lopussa on kaksi ylimääräistä numeroa!)

 • 56 12 147       to increase libido in a loving relationship–unless there is a life lesson written into the life contract–then only after this life lesson is mastered — libidon lisäämiseen rakastavassa ihmissuhteessa — ellei elämän sopimukseen ole kirjoitettu oppiläksyä — silloin vasta sitten, kun tämä elämän oppiläksy on opittu

 • 08 22 517        to experience happily ever after–your personal one, and in couples, if it is desired by both who are in the couple — onnellisen lopun kokemiseen — henkilökohtaisena ja myös pariskunnille, jos suhteen molemmat osapuolet sitä toivovat

 • 01 22 276      to make love new again — jotta rakkaus olisi jälleen uutta

 • 91 00 418      to increase the likelihood of forming a romantic relationship (if it is permitted in the Life Script) — lisäämään romanttisen suhteen todennäköisyyttä (jos se sallitaan Elämän Kirjoituksessa)

 • 43 11 902     to find the right friend and partner for you — oikean ystävän ja partnerin löytämiseksi 

 • 35 26 195     for the woman in a committed relationship whose partner seeks sex outside the home, for their suffering to ease and life to turn to joy in a committed relationship that is the best fit or match for them. (it is also for the men in committed relationship who suffer the same injury from ‘their partner who wanders and does not treat them properly’) — naiselle sitoutuneessa parisuhteessa, jossa partneri etsii seksiä kodin ulkopuolelta, helpottamaan heidän kärsimystään ja muuntamaan elämän iloksi sitoutuneessa ihmissuhteessa, joka on heille se “napakymppi” (se on tarkoitettu myös mieheille sitoutuneessa parisuhteessa, jotka kärsivät samoista vaurioista partnerinsa taholta, jotka eivät kohtele heitä kunnolla)

 • 33 45 10101  for forgiveness — anteeksiantamiseen

 • 34 61 179      for the love that flows between hearts to be unimpeded and to flow both ways like it does in Heaven — auttamaan rakkauden virtausta sydänten välillä , jotta se virtaa vaivattomasti molempiin suuntiin, kuten se tekee Taivaassa

 • 22 70 002      for when you heart has been broken; the angels offer reassurance to you that love will come to you again, perhaps in different relationship, but it will come to your soul — niille, joilla sydän on särkynyt; enkelit vakuuttavat, että tulet rakastamaan uudestaan, ehkä eri suhteessa, mutta se tulee sinun sielustasi

 • 42 60 512      to put your life back together once it has fallen apart — saadaksesi elämäsi jälleen kasaan, kun se on romahtanut

 • 56 57 893     to experience Unconditional Love — Ehdottoman Rakkauden kokemiseen

 • 29 56 932 for dementia — dementiaan

 • 25 49 563 for Alzheimers dementia (may be used together with 29 56 932) —Altzheimerin tautiin liittyvään dementiaan (voidaan käyttää yhdessä  29 56 932:n kanssa)

 • 11 21 495    for insomnia that is of long-standing — pitkäkestoiseen unettomuuteen

 • 56 17 112    for insomnia that is situational, due to noise, travel, heat — unettomuuteen, joka johtuu tilanteesta: metelistä, matkustamisesta, kuumuudesta

 • 46 19 207    for insomnia that is due to overwhelming life stress and worry — unettomuuteen, joka johtuu painostavasta elämän aiheuttamasta stressistä tai huolesta

 • 33 72 413    for dyslexia and other learning disorders — lukihäiriöön ja muihin oppimisvaikeuksiin

 • 40 04 100    for vertigo (you feel as if the room is spinning) — huimaukseen (tuntuu kuin huone pyörisi)

 • 30 13 103    to ease dizziness — huimauksen lievittämiseen

 • 23 66 182 973 437 9  for paralysis — halvaantumiseen

 • 22 11 377    to improve memory — muistin parantamiseen

 • 23 22 941 760 9395  for everyday forgetfulness and misplacing things — päivittäiseen hajamielisyyteen ja esineiden hukkaamiseen

 • 84 72 723      for addiction — addiktioon

 • 01 61 510      for those who suffer from addiction of all kinds, and for their family and friends whose lives are affected by the addiction in a loved one — niille, jotka kärsivät kaikenlaisista addiktioista, ja heidän perheilleen ja ystävilleen, joiden elämään rakkaan ihmisen addiktio aiheuttaa kärsimystä 

 • 55 65 569      for those who experience anger management issues, and for those who are around them (this can be given to someone who is yelling at everybody–just think it) — niille, joilla on vihanhallintaongelmia, ja niille, jotka ovat heidän ympärillään (tämä voidaan antaa jollekin, joka huutaa kaikille — ajattele vain sitä)

 • 456 923 8484 79256    to assist with the breaking of bad habits — avuksi pahoista tavoista eroon pääsemisessä

 • 78 19 335      for eating disorder — syömishäiriöihin

 • 25 65 993      for morbid obesity and all its sequelae — sairaalloiseen liikalihavuuteen ja sen seurauksiin

 • 25 36 397      for the disease of alcohol and its abuses — alkoholisairauksiin ja sen aiheuttamiin ongelmiin

 • 99 61 553      to heal all dependence on smoking–tobacco and non-tobacco options — hoitamaan riippuvaisuutta tupakoimiseen, sekä tupakkaan, että ei-tupakka versioihin

 • 91 582 7139    for addiction to pain medications —riippuvaisuuteen koskien kipulääkitystä

 • 91 278 596      for obsessive thoughts about managing pain — pakonomaisiin ajatuksiin jotka koskevat kivunhallintaa

 • 92 367 9342    to close pain gate receptors linked to complex regional pain syndrome — kipuporttireseptoreiden sulkemiseen, jotka liittyvät monimuotoiseen alueelliseen kipuoireyhtymään

 • 40 50 666    for agoraphobia — torikammoon, aukiokammoon

 • 29 38 516    for anxiety which is performance-related — ahdistukseen, joka liittyy esiintymiseen

 • 11 66 767    for anxiety and fear of medical procedures —ahdinkoon ja pelkoon joka kohdistuu lääketieteellisiin toimenpiteisiin

 • 11 25 612    for anxiety of hospitals and healthcare in general —ahdistukseen sairaaloita ja ylipäätään terveydenhuoltoa kohtaan

 • 33 49 586    for anxiety due to separation between mother and child; for homesickness — ahdistukseen, joka liittyy äidin ja lapsen eroon; koti-ikävään

 • 64 07 991    for nail biting,  hair pulling, and other obsessive-compulsive type anxiety behaviors — kynsien puremiseen, hiusten repimiseen, ja muihin pakonomaisiin ahdistusoireisiin

 • 25 36 933      for generalized anxiety disorder (GAD) — yleistyneeseen ahdistushäiriöön

 • 53 14 80853  for betrayal and the wounds of betrayal — petokseen ja petoksen aiheuttamiin haavoihin 

 • 99 61 378    for consolation and comfort to the soul that only Divine Mother can give — sielun lohtua sekä tukea, jota vain Pyhä Äiti voi antaa

 • 116 116 1998   for support with grief and loss — avuksi suruun ja menetykseen

 • 43 85 103     for overwhelming grief to lessen and to heal — helpottamaan ja hoitamaan ylitsepääsemätöntä surua

 • 96 93 587     for inability to accept death — kyvyttömyyteen hyväksyä kuolema

 • 88 75 369     to complete the Transition with grace and ease — helpottamaan Rajanylitystä, jotta se tapahtuu helposti ja arvokkaasti (oletan, että tässä on kyseessä nimenomaan kuolema, eli hetki, kun sielu erkanee ruumiista)

 • 10 22 58 725 49633  for guilt and/or shame — syyllisyyteen ja/tai häpeäntunteeseen

 • 11 66 518      for hypervigilance associated with PTSD — ylivalppauteen, joka liittyy traumanjälkeiseen stressihäiriöön

 • 12 31 511      for dissociation associated with PTSD — dissosiaatio, joka liittyy post-traumaattiseen stressihäiriöön

 • 56 11 213      for memories to erase of what is not right for you; for what brings you down — avuksi, jotta muisti pyyhkisi pois sen, mikä ei ole sinulle hyväksi (oikein); asioille, jotka painavat mieltäsi (masentavat)

 • 10 23 519      for catastrophizing — ongelmien ylettömään suurentelemiseen

 • 11 11 115      to mitigate the shock and terror that comes with catastrophes of any sort (natural disasters, personal tragedies, loss, crisis situations, etc.) — lieventämään shokkia ja kauhua, joka johtuu katastrofeista (luonnonkatastrofit, henkilökohtaiset tragediat, menetykset, kriisitilanteet jne.)

 • 72 84 555      for panic attacks — paniikkikohtauksiin

 • 25 37 536      for painful memories of the past, both conscious and subconscious (PTSD) — kivuliaisiin menneisyyden muistoihin, sekä tietoisiin, että alitajuisiin (PTSD)

 • 21 35 619      to let go of the attachment to what is frightening (to stop ruminating and thinking about it) — auttaa päästämään irti siitä, mikä on pelottavaa (jotta lakkaisi märehtimästä ja ajattelemasta asiaa)

 • 19 66 551      for public speaking anxiety — julkisen esiintymisen aiheuttamaan ahdistukseen

 • 55 16 987      for spiritual protection from bullies — henkiseen suojaukseen kiusaajia vastaan

 • 25 33 698      for victims of domestic violence — kotona tapahtuvan väkivallan uhreille

 • 56 117 571    for those who bully others to be filled with LOVE instead of the desire to bully others — jotta ne, jotka kiusaavat toisia täyttyisivät RAKKAUDESTA, sen sijaan, että olisivat täynnä halua kiusata toisia

 • 81 76 619     for animosity and strife to lessen  — lievittämään vihamielisyyttä ja konflikteja

 • 04 73 732     to help stay restrained when everything tests you — avuksi, jotta pysyy  “kasassa” (hillittynä) kun kaikki asiat ympärillä testaavat

 • 11 96 888      for low self-esteem to become healthy self-image — huonoon itsetuntoon, jotta se muuntuisi terveeksi itsekuvaksi

 • 96 15 646      for students, employees, parents, and self-employed who endure overwork — opiskelijoille, työntekijöille, vanhemmille ja itsensä työllistäville, jotka painavat ylitöitä

 • 29 63 586      for depression in children and adults — masennukseen lapsille ja aikuisilla

 • 22 26 111      for pediatric and adolescent depression — lasten ja nuorten masennukseen

 • 51 56 886      to increase motivation where there is little to none — lisäämään motivaatiota siihen, missä sitä ei ole nimeksikään

 • 58 963 8114    to soothe an aching heart — hellimään särkynyttä sydäntä

 • 443 792 854 61523  for suicidal thoughts, impulses and ideation — itsetuhoisiin ajatuksiin, impulsseihin ja ideointiin

 • 25 39 561 615  to hope for a better life in all ways and welcome the new — kaikin tavoin paremman elämän toivoon ja uuden toivottamiseksi tervetulleeksi

______________

2014 käännetyt koodit:

 1

45 45 899  ripuliin — on diarrhea

45 55 899  ummetukseen — on constipation

42 53 899  ärtyneen suolen rauhoittamiseen — for balancing purpose of an irritable bowel

33 37 899  parasiittien, kuten matojen, ötököiden ja vastaavien poistamiseen; myös eteeristä sorttia olevien parasiittien — to remove parasites like worms, bugs and similar; also of etherical nature

13 14 335  allergioihin yleisellä tasolla — on allergies in general

21 22 413  astmaan — on Asthma

23 74 555  yleisesti päänsäryn hoitoon — to heal headaches in general

58 33 554  migreenin hoitoon — to heal migraine

13 45 899  vatsakipuihin — on belly aches

38 89 332  kuumeen laskemiseen — for lowering of fever

2

35 41 553  hammaskipuun — against toothache

35 87 225  ruokahaluttomuuteen — against loss of appetite

31 22 778  painonpudotukseen — to lose weight

43 14 223  yleisesti tulehdusta vastaan — against general inflammation

35 31 223  kohtiin, joissa märkivä tulehdus — with purulent places or inflammation

34 41 323  artriittiin, nivelreumaan — against arthrosis, arthritis

83 73 879  reumakipuihin — against rheumatic afflictions

88 21 233  herpes viruksiin — against herpes viruses

53 23 411  hevosen sarkoidiin — with equine sarcoids

11 32 899  kuukautisvaivoihin — against menstrual molimen

31 31 798  menopaussivaivoihin, myös ennen ja jälkeen vaihdevuosien — trouble during menopause, also pre- and postmenopause

98 88 119  ensiavuksi sydänkohtauksiin, sydäninfarkteihin — first aid at heart attacks, heart infarcts

78 89 535  ensiavuksi aivohalvauksiin — first aid at strokes

3

83 33 889  pahoinvointiin — at nausea

87 47 988  hepatiitiksen hoitoon (maksatulehdus) joka johtuu viruksista tai muista syistä — at hepatitis (liver inflammation) caused by viruses or other reasons

14 44 338  syöpään, vain yleisellä tasolla; muunlaiset olisivat aivan liian erityistapauksia tässä vaiheessa — against cancer, only in general, all other would be too special for now

44 34 131  diabetekseen, tasapainottamaan insuliinitasoja — at diabetes for balancing of the insulin level

71 81 533  yleisesti selkäkipuun — for backpain in general

38 31 418  syylien poistoon — for removing of warts

84 72 723  riippuvaisuuteen — at addiction

11 12 121  synnytykseen — at childbirth

23 31 443  krooniseen kipuun yleisesti — for chronic pain in general

83 41 783  liikkeestä aiheutuvaan huonovointisuuteen — at motion sickness

77 78 177  harmaakaihiin — at grey star, cataract

77 78 176  viherkaihiin — at green star, glaukoma

11 84 744  verenpaineen hallintaan, käytettäväksi sekä korkeaan verenpaineeseen, että matalaan verenpaineeseen — for regulation of blood pressure, to use at high pressure and low pressure equally

78 19 335  syömishäiriöihin — at eating disorder

22 33 311  hyönteisten puremiin ja pistoihin — at insect bites and stings

4

88 33 421  kuulovaikeuksiin ja kuurouteen — for hardness of hearing and deafness

78 83 434  peräpukamiin — for hemorrhoids

13 78 887  näärän näppyihin — for stye

44 37 224  sidekalvontulehdukseen — for conjunctivitis

78 43 149  revähdykseen/nyrjähdykseen — for sprain

23 31 878  vesirokkoon — for chickenpox

68 43 833  munuaiskiviin — for kidney stones

63 34 831   munuaistulehdukseen (pyelonephritis), munuaisaltaan tulehdukseen — for pyelitis, inflammation of kidney pelvis

76 42 688  munuaisten toiminnan parantamiseen — for reinforcement of kidney function

87 33 478  virtsarakontulehdukseen — for inflammation of the bladder

88 81 643  keuhkotulehdukseen — for inflammation of the lungs

19 19 311  palovammoihin, myös auringonpolttamiin — for burns, also sunburn

86 86 694  kilpirauhasen tasapainottamiseen — for regulation of the thyroid gland

11 11 171  anemiaan tai verta parantamaan — for anemia and for healthier blood

33 14 871  prosiasikseen — for  Psoriasis

 5

71 91 334  noidannuoleen — lumbago

87 47 838  iskiashermon vaivoihin — for problems with the sciatic nerve

78 78 833  välilevyn luiskahdukseen — for prolapsed intervertebral disc

89 87 438  välilevyn pullistumaan — for a bulge of an intervertebral disc

81 74 311  yleisesti ihottuman hoitoon — for eczema in general

38 37 684  täyteyden tuntemukseen — for feeling of fullness

86 66 431  ilmavaivoihin — for flatulence

18 19 811  ensiavuksi sydänkohtaukseen, muiden toimien ohella — for first aid in heatstroke together with other measures

33 14 993  auringonpistokseen — for sunstroke

6  (<– 22.11.2014 tuli muutama lisäkoodi)

33 59 674  for hypertrophic cardiomyopathy — hypertrofinen kardiomyopatia (hypertrofinen sydänlihassairaus)

84 93 456  for chronic renal disease — munuaisten krooninen vajaatoiminta

34 56 879  for Tinnitus — tinnitukseen

56 23 899  for inflammation of the middle ear — keskikorvan tulehdukseen

78 22 938  for kidney cancer — munuaissyöpään

 

Hoitavat Koodit on tarkoitettu kaikkien käyttöön, ilmaiseksi. Ne on annettu suurella rakkaudella ja rakkaudella ja kiitollisuudella käytettynä näistä energeettisistä työkaluista voi olla valtava apu.

Numerot voi piirtää sormella, kristallilla yms. kipukohdan päälle tai lähettää kehoon esimerkiksi kännykän ruudulta (pelkkä intentiokin voi riittää). Koodit ovat voimakkaita ja Reiki Docin sivuilla on kerrottu myös, mitä voi turvallisesti käyttää eläinten hoitoon.

Väärinkäytettynä koodit voivat olla kohtalokkaita, joten varovaisuutta ja sydämen äänen kuuntelemista tarvitaan tässäkin asiassa. Välit numeroiden välissä ovat tarkoituksellisia, joten pyri kirjoittamaan (ajattelemaan) ne juuri siten, kuin ne on kirjoitettu listassa.

 ______________

*EBV on hyvin monen “mysteerisairauksen” taustalla terveysmeedio Andrew Williamin mukaan ja suosittelen hänen kirjojaan kaikille, jotka kärsivät oireista, joille kukaan ei tunnu löytävän syytä, eikä helpotusta. Vaikka kirjatieto saattaa olla paikalleen jäänyttä, “kuollutta” tietoa, niin Andrewn tapauksessa näin ei ole. Andrew on toiminut terveysmeediona ensimmäisen kerran 4-vuotiaana ja siitä asti hänen kanavansa ovat olleet auki henkimaailmaan varsin kiehtovalla tavalla. Hän kertoo miten uskomattoman yksinkertaisesti ruoka parantaa meidät. 

Advertisements